พรบ

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ให้ความคุ้มครองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถยนต์ ที่ทำประกันภัย